MIPS d.o.o.

Poslovni akti

Uprava Društva/Direktor Društva na temelju čl. 10. Društvenog ugovora trgovačkog društva MIPS d.o.o. (potpuni tekst)
od 28.05.2020. godine donio je dana 29. kolovoza 2022.
godine

Preuzmite KODEKS PONAŠANJA